Docházka

3.1 Obecné vlastnosti

 

Elektronický způsob evidence příchodů a odchodů osob s možností následného zpracování a vyhodnocení pořízených údajů. Každý zaměstnanec má svoji identifikační kartu, se kterou si na příslušném terminálu označuje příchody a odchody, popřípadě volí důvody přerušení práce nebo důvod nepřítomnosti na pracovišti. Vyhodnocené údaje mohou sloužit jako podklady pro zpracování mezd. Přístup k údajům v centrále je chráněný a korekci může vykonávat jen osoba oprávněná k manipulaci s údaji.

 

3.2 Zpracování dat

 

Prvotní údaje z terminálů jsou ukládány do řídící jednotky a odtud přes komunikační modul aplikace přeneseny a uloženy do databáze. Program pracuje nezávisle na sběru údajů ze čtecích zařízení, a tím umožňuje zpracování dat a tisk výstupních sestav v reálném čase. Při návrhu jsou použity platné předpisy používané při evidenci docházky a všechny následné změny jsou automaticky zařazeny do programu. Parametry programu lze nastavovat v širokém rozsahu správcem systému.

 

3.3 Konfigurace

 

V současné době se stalo nezbytností sledovat a operativně upravovat přítomnost zaměstnanců v jednotlivých částech závodů. Dále se v praxi často vyskytují případy, kdy je jeden objekt využíván společně několika samostatnými firmami s různým pracovním režimem. Z těchto důvodů docházkový systém umožňuje evidenci a vyhodnocování docházky pro více firem současně a nabízí možnost dalšího členění v rámci jedné firmy na divize a střediska.

 

1

Plány docházky

Pro vybrané skupiny osob nebo jednotlivé zaměstnance je možné vytvářet plány docházky kombinací směn resp. modelů směn ve dnech podle pracovního kalendáře nebo podle nastavených šablon pracovních dnů. Možnost skupinového i individuálního přiřazení pro libovolné časové období s tím, že osobní přiřazení má přednost před skupinovým.

 

Modely výpočtu

Podle typů pracovní doby je možné nastavit i Modely výpočtu docházky kombinací pravidel pro výpočet. Tato pravidla mají společnou vlastnost nastavení platnosti pro vybrané akce a s možností určení dne pro časové vymezení platnosti. Aplikace podporuje následující pravidla uzávěrky:

 • Zaokrouhlení směn
 • Přestávky
 • Příplatky
 • Speciální servisní čas
 • Servisní čas směny
 • Pravidlo pro intervaly
 • Maximum čítače
 • Převod čítačů
 • Tolerance pozdního příchodu
 • Dotace na stravu
 • Letní/Zimní čas
 • Pohotovost

 

Výpočet 

Je možné nastavit čas pro hromadný výpočet uzávěrky. Při tomto výpočtu jsou porovnána pořízená data s nastavením pro jednotlivé zaměstnance s přihlédnutím k použitým pravidlům pro výpočet. Výsledný stav je uložen pro každého zaměstnance. Případné nedostatky a chyby jsou zaznamenány a uloženy. Po výpočtu jsou uživateli k dispozici statistické údaje na úrovni měsíce, tzv. čítače.

 

Čítače

Jsou výstupní hodnoty výpočtu, se kterými je možné dále pracovat, nastavit formát, kód pro tisk resp. pro export do mzdového systému. Čítače je možné mezi sebou vzájemně sčítat a odčítat a dle potřeby je zobrazovat ve statistice.

 

3.4 Docházka osob

 

Přehled

Zpracování docházky po firmách, střediscích a skupinách (přístup je chráněn heslem). Názorné grafické vyznačení stavu výpočtu uzávěrky pro zaměstnance s členěním podle středisek. Přehled pohybů pracovníka v daném dni, upravených výpočtem docházky s vyznačením nestandardních stavů.

2

 

Editace 

Interaktivní editor pro opravu záznamů o docházce pro vybrané zaměstnance. Možnost zadávání dlouhodobé nepřítomnosti jak pro skupiny, tak i pro vybrané osoby. Při přepočtu je kontrolována správnost a úplnost údajů a případné nedostatky jsou indikovány u každé směny a případně i u intervalů v grafické i textové podobě.

3

(Problémy s docházkou jsou okamžitě vidět)

 

3.5 Sestavy

 

Systém je dodáván s několika základními sestavami jak pro jednotlivé osoby, tak i pro statistické výstupy za celá střediska. Sestavy jsou uživatelsky modifikovatelné, popřípadě upravitelné na základě požadavků zákazníka.

 

Sestava docházky detailní

Obsahuje údaje o všech pohybech zaměstnance včetně všech přerušení a přestávek.

 

4

 

Sestava docházky zkrácená

Obsahuje sumarizované časy přítomnosti a nepřítomnosti na pracovišti po dnech.

5

 

Sestava docházky čítačů

Obsahuje vybrané statistické údaje za osobu a měsíc s možností nastavení formátu zobrazení

6

 

3.6 Výstupy

 

Po kontrole a uzavření dat zaměstnanců je možné předat získaná data mzdové účtárně v elektronické podobě formou exportního souboru ve formátu podle použitého mzdového systému. Export je možné provádět opakovaně, a to i po částech podle potřeby. Modularita exportu umožňuje nastavení několika typů exportních souborů pro různé skupiny zaměstnanců. Docházkový systém není závislý na používaném mzdovém systému. V případě potřeby je aplikace schopna poskytnout kromě ON-LINE změnového řízení skupin, osob a karet i výstupy do stravovacích systémů.

 

3.7 Vstupy

 

Systém je možné na vstupu propojit s personálním systémem a přebírat základní údaje o osobě potřebné k evidenci docházky. Tímto je zvýšena efektivita zpracování a přenosu dat.