Zakázky

Jedná se o nadstavbový modul v návaznosti na docházku. Modul zakázek umožňuje vykazovat odpracovanou dobu s přihlédnutím k povaze vykonané práce a to s možností dělení takto evidované práce na Nákladová střediska a Činnosti. Číselníky nákladových středisek i činností jsou uživatelsky volitelné s možností zadání názvu, kódu a platnosti. Nákladová střediska umožňují v konečném důsledku rozlišování nákladů na úrovni zaměstnanců a středisek. Uživatelsky lze nastavit, které akce zadané v systému mají být vykazovány na zakázky.

 

1. Pro zaměstnance je spočítán souhrn intervalů vybraných akcí za jednotlivé směny. Tento souhrn je dále možné rozdělit na jednotlivé časové intervaly přiřazené nákladovým střediskům a činnostem. Již existující intervaly je možné následně rozdělit na jiné činnosti resp. střediska. Systém vykazování práce umožňuje zadání práce na nákladovém středisku a zadání činností pro více dnů současně. Každému ze zaměstnanců je možné zadat kmenové středisko i činnost, na kterou bude při výpočtu vykázána odpracovaná doba.

2. Druhou variantou je převzetí intervalů docházky v čase od – do a následné přerozdělení intervalů na jednotlivé zakázky. Tento přístup umožňuje vykazovat práci na zakázky včetně vazby na příplatky podle použitých modelů výpočtu.

13

 

Jednou z vlastností tohoto modulu je plánování činností uživatelem na jednotlivá střediska a následné porovnání se skutečností na základě výpočtu uzávěrky. Výsledné údaje je možné získat ve statistice nebo v tištěné podobě. Plánovacím obdobím je kalendářní rok. Aplikace zakázek standardně poskytuje následující souhrnné sestavy za období pro: osobu, nákladové středisko (s možností porovnání plánu se skutečností), činnost. Standardní sestavu docházky je možné doplnit o údaje o vykázané práci na nákladová střediska a činnosti za období. Jednotlivé sestavy jsou variabilní a uživatelsky snadno modifikovatelné

 

Vykazovanou práci na zakázky je možné zohlednit i při exportu do mzdového systému včetně rozpadu na jednotlivé příplatky.